Algemene voorwaarden VIVES Webshop (update 31/8/2017)

Artikel 1: Identiteit en algemene informatie

De rechtsverhouding tussen de vzw Katholieke Hogeschool VIVES Zuid, (hierna "VIVES" genoemd), met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, België, Doorniksesteenweg 145, BE 0455.922.071, en de gebruiker, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden en de eventuele bijzondere voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als 'de overeenkomst'). De overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze overeenkomst zouden voorafgaan. Afwijkingen ten opzichte van de overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van VIVES. VIVES behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de overeenkomst te wijzigen. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de gebruiker zonder enig voorbehoud deze voorwaarden, verklaart de gebruiker dat hij deze voorwaarden volledig heeft gelezen en begrepen, verbindt de gebruiker zich ertoe deze na te leven en erkent de gebruiker de geldigheid ervan als een door hem ondertekend document. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een betaalbevestiging per e-mail is verzonden naar het VIVES e-mailadres van de gebruiker. VIVES en de gebruiker komen uitdrukkelijk overeen dat middels elektronische weg een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een schriftelijke, gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding ervan. VIVES gaat er redelijkerwijze ook van uit dat de persoon die de bestelling plaatst en het aanbod aldus aanvaardt, ook gerechtigd en bekwaam is om de gebruiker te verbinden.

Contact kan opgenomen worden via afstandsonderwijs@vives.be of via de telefoon +32 56 26 41 60.

Artikel 2: Prijzen, levering en verzendopties

De vermelde prijzen in de Webshop zijn inclusief btw en exclusief verzend- en administratiekosten (behoudens anders vermeld). VIVES behoudt zich het recht om de prijzen en de kenmerken van de producten te wijzigen en/of uit te breiden. De vermelde prijzen zijn steeds indicatief en kunnen onderhevig zijn aan schommelingen in de wisselkoers en aan tariefwijzigingen van leveranciers en/of uitgevers. Verzendkosten zijn afhankelijk van het land waar het product geleverd moet worden. Voor digitale producten zijn er geen handelings- of verzendkosten.

Je kan kiezen voor verschillende verzendopties:

  • Thuiszending adres in België/Nederland (extra verzendkosten)
  • Afhalen in een Standaard Boekhandel in jouw buurt (zonder extra kosten)

De aangerekende verzendkosten vind je telkens terug in je winkelmandje.

Wil je buiten deze twee landen een bestelling ontvangen? Neem dan contact met ons op en we zoeken samen naar een oplossing.

Artikel 3: Levertermijnen

VIVES zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde de bestelde producten tijdig te leveren. Indien er leveringstermijnen vermeld zijn, zijn deze slechts indicatief en vormen zij in hoofde van VIVES geen resultaatsverbintenis. VIVES behoudt zich het recht om gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de producten worden de door de gebruiker betaalde kosten terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Artikel 4: Toepasselijk recht

De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Alleen de rechtbanken van arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk zijn bevoegd om te oordelen over geschillen.

Artikel 5: Auteursrecht

Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mogen de producten en hun inhoud niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast, gereproduceerd of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mogen de producten en hun inhoud, geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

Artikel 6: Privacy

De door de gebruiker verstrekte gegevens worden opgenomen in het bestand van VIVES. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden in het kader van de contractuele relatie tussen de gebruiker en VIVES. De gebruiker kan steeds kosteloos om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Nadere inlichtingen kunnen bekomen worden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

VIVES levert grote inspanningen opdat de via de website ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. VIVES kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Afbeeldingen en productbeschrijvingen kunnen in hoofde van VIVES niet als bindend worden beschouwd.

VIVES geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid ervan of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De website kan hyperlinks bevatten naar andere websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. VIVES verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van de overeenkomst zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door VIVES houdt geenszins een afstand van recht in.

Artikel 8: Betaling

De gebruiker is gehouden tot betaling van de totaalprijs die is vermeld op de betaalpagina. Kennelijke fouten, manipulaties of vergissingen (zoals evidente onjuistheden), kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door VIVES worden gecorrigeerd.

De aankoop kan worden betaald met kredietkaart of bankkaart. VIVES kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden of inperken.

Voor de verwerking van de online betalingen, doet VIVES beroep op een externe professionele en gespecialiseerde partner nml. “Ingenico e-Commerce Solutions bvba” die het betalingsplatform beheert. VIVES stelt alles in het werk om het online betalingsverkeer op een gebruiksvriendelijke en veilige manier en met respect voor de persoonlijke levenssfeer te organiseren. De financiële gegevens van de gebruiker die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. VIVES heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de gebruiker. De online betalingen gebeuren met behulp van beveiligde protocollen. Op alle online betalingen zijn de algemene voorwaarden van de externe beheerder van het betalingsplatform van toepassing, die eveneens de alleen verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van alle online betalingen. Wat de afhandeling van de online betalingen betreft alsook de bewaring en verwerking van de vertrouwelijke financiële gegevens van de gebruiker, kan VIVES in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk worden geacht. Het aangekochte artikel zal slechts worden geleverd aan de gebruiker indien het volledig voormeld bedrag is betaald. Gelieve de betaalprocedure volledig te doorlopen, een vroegtijdige afsluiting van het betaalplatform kan registratieproblemen opleveren.

Artikel 9: Herroepingsrecht

Wanneer de gebruiker wil afzien van de aankoop van een handboek kan hij dit doen binnen de 14 werkdagen die volgen op de levering bij hem thuis of bij de Standaard Boekhandel. De goederen moeten dan binnen dezelfde termijn in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, teruggestuurd worden naar Katholieke Hogeschool VIVES Zuid vzw, Afstandsonderwijs retour, Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk. Een Standaard Boekhandel is enkel een afhaalpunt, nooit een retourpunt. Het terugsturen van een bestelling is voor kosten en risico van de gebruiker. Er wordt een creditnota opgemaakt voor het bedrag van de aankoop en de standaard aangegeven verzendkosten die van toepassing waren. Voor het (digitaal) cursusmateriaal geldt een aparte regeling.

Artikel 10: Conformiteit

Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering of afhaling gemeld worden via schrijven of via mail naar afstandsonderwijs@vives.be op straffe van verval. In geval de klacht gegrond wordt bevonden, is de aansprakelijkheid van VIVES beperkt tot de omruiling van de goederen. De wettelijke waarborg is van toepassing.

Bijzondere voorwaarden digitaal cursusmateriaal

Artikel 1: Algemeen

Door het plaatsen van een bestelling van digitaal cursusmateriaal via een online verbinding, aanvaardt de gebruiker zonder enig voorbehoud deze voorwaarden, verklaart de gebruiker dat hij deze voorwaarden volledig heeft gelezen en begrepen, verbindt de gebruiker zich ertoe deze na te leven en erkent de gebruiker de geldigheid ervan als een door hem ondertekend document.

Indien één bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een dwingende wettelijke bepaling, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

Onderhavige voorwaarden zijn bijzondere voorwaarden die enkel betrekking hebben op de aankoop en het gebruik van digitaal cursusmateriaal en/of de afgedrukte versie ervan, en dienen te worden aangevuld met de algemene voorwaarden.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst, levering, download

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een betaalbevestiging per e-mail is verzonden naar het VIVES e-mailadres van de gebruiker. VIVES en de gebruiker komen uitdrukkelijk overeen dat middels elektronische weg een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een schriftelijke, gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding ervan. VIVES gaat er redelijkerwijze ook van uit dat de persoon die de bestelling plaatst en het aanbod aldus aanvaardt, ook gerechtigd en bekwaam is om de gebruiker te verbinden.

De levering van de digitale cursus vindt plaats op het ogenblik dat de downloadknop voor het downloaden van het digitaal cursusmateriaal voor de gebruiker beschikbaar wordt. Door het beschikbaar maken van de downloadknop heeft VIVES aan haar leveringsplicht voldaan. Mocht de gebruiker binnen de twee werkdagen na de bestelling geen toegang hebben tot de downloadknop, of mocht de downloadlink niet werken, dient hij de helpdesk van VIVES onmiddellijk te contacteren via servicedesk.vives.be. Van zodra voormelde downloadknop aan de gebruiker wordt bezorgd, kan de gebruiker het digitale cursusmateriaal downloaden binnen een termijn van twee maanden, die van start gaat vanaf de dag van het beschikbaar worden van de downloadknop. Na deze termijn van twee maanden wordt de mogelijkheid tot downloaden niet langer gegarandeerd.

Artikel 3: Gebruik van digitaal cursusmateriaal

Om het digitaal cursusmateriaal te kunnen gebruiken en te lezen op zijn mobiel toestel en/of zijn computer of laptop, dient de gebruiker te beschikken over aangepaste software die door derde partijen wordt aangeboden. Het digitaal cursusmateriaal downloaden en bewaren kan beperkt of zelfs uitgesloten zijn naargelang het type mobiel toestel en/of zijn computer of laptop en de beschikbare opslagruimte. VIVES behoudt zich het recht voor om de gebruiksmethodiek en het leveringsproces van de digitale cursus eenzijdig en te allen tijde aan te passen. Indien de gebruiker voor het consulteren van een bij VIVES aangekochte digitale cursus gebruik maakt van software en/of applicaties van derde partijen is VIVES niet aansprakelijk voor het correct functioneren van deze software en/of applicaties, de beschikbaarheid ervan en de gevolgen voor het downloaden en gebruiken van de digitale cursus.

Het digitaal cursusmateriaal is enkel bestemd voor persoonlijk gebruik door de gebruiker. Het is de gebruiker niet toegestaan om de digitale cursus geheel of gedeeltelijk te kopiëren, verkopen, verdelen, doorgeven, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, verhuren, leasen, onderlicentiëren, vergunnen met licentie of op andere wijze over te dragen.

Artikel 4: Geen verzakingsrecht en retourrecht digitaal cursusmateriaal

Op het digitaal cursusmateriaal geldt geen recht van retour en de gebruiker erkent dat hij zijn herroepingsrecht verliest conform art. VI. 53, 13° WER. Van zodra de overeenkomst tot stand komt, kan zij niet worden ontbonden.

Artikel 5: afdrukken van digitaal cursusmateriaal

VIVES biedt ook de dienst aan om het digitaal cursusmateriaal te laten printen en deze op te sturen naar de gebruiker. Indien de gebruiker deze optie kiest en de betaalprocedure heeft afgerond wordt een betaalbevestiging per e-mail verzonden naar het VIVES e-mailadres van de gebruiker. Op dit moment is de overeenkomst gesloten en wordt de printopdracht doorgestuurd naar een externe kopiedienst. De uitvoering van deze dienst begint dus onmiddellijk na ontvangst van de betaalbevestiging. Het cursusmateriaal wordt zwart-wit en recto afgedrukt. Cursussen die meer dan 350 pagina’s tellen, worden recto verso afgedrukt. Alle gedrukte cursussen worden ingebonden. De prijs voor het afgedrukte cursusmateriaal is inclusief download.

Artikel 6: Geen verzakingsrecht en retourrecht afgedrukt cursusmateriaal

Op het afgedrukte cursusmateriaal geldt geen recht van retour en de gebruiker erkent dat hij zijn herroepingsrecht verliest conform art. VI. 53, 1° WER. Van zodra de overeenkomst tot stand komt, kan zij niet worden ontbonden. De gebruiker blijft gehouden tot het betalen van het reeds afgedrukte cursusmateriaal.